I. THÔNG TIN CHUNG:
- Địa chỉ: Số 287 - Đường Quang Trung - P. Đậu Liêu - TX Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh;
- Điện thoại: 0393 838904.
II. GIỚI THIỆU:
1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tổ chức đào tạo nghề dài hạn trình độ trung cấp, sơ cấp nghề theo mục tiêu, chương trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông- Vận tải(Đào tạo lái xe CGĐB); Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho khối trung học phổ thông và đào tạo nghề theo chương trình của Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành; Tư vấn nghề và việc làm, cung ứng, giới thiệu việc làm trong nước và ngoài nước cho người lao động; giáo dục định hướng lao động xuất khẩu.
- Tổ chức tuyển sinh, giảng dạy, thực tập, quản lý người học, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề cho người học theo quy định.
- Quản lý, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.
- Khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn lực dạy nghề, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.
- Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghệ; hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân góp vốn bằng tiền, giá trị sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội  giao.
2. Lịch sử phát triển:
Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh là cơ sở đào tạo nghề công lập, tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Giao thông - Xây dựng Hà Tĩnh được thành lập số 1435/UBCN ngày 14/8/1973 của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tĩnh.
Năm 2007, UBND tỉnh có Quyết định số 866/QĐ-UBND đổi tên thành Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh
3. Cơ cấu tổ chức: 
3.1. Ban Giám hiệu: 01 Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng.
3.2. Các Hội đồng tư vấn: Hội đồng Nhà trường, Hội đồng khoa học; Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng tuyển sinh, …
3.3. Các phòng chức năng:
- Phòng Hành chính - Kế toán - Tổng hợp (bao gồm cả tổ chức cán bộ);
- Phòng Đào tạo- Quản sinh.
3.4. Các khoa, trung tâm:
- Khoa Kỹ thuật - Giao thông;
- Khoa Cơ khí;
- Khoa Điện - Điện lạnh - Tin học;
- Trung tâm Giới thiệu việc làm và Xuất khẩu lao động;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
3.5. Thông tin Ban Giám hiệu:
- Đồng chí Trần Phi Long, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng:
+ Ngày sinh: 02/09/1970;
+ Quê quán: Xã Trường Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh;
+ Địa chỉ email: Philongkn@gmail.com;
+ Số điện thoại: 0912.442.462;
+ Nhiệm vụ được đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động, công tác của Nhà trường trước Sở Lao động - TB&XH, HĐND, UBND tỉnh và pháp luật.
- Đồng chí Lê Hữu Sỹ, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng, Kiêm Trưởng phòng Đào tạo:
+ Ngày sinh: 07/01/1968;
+ Quê quán: Xã Đức Thuận - TX Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh;
+ Email: Lehuusytckn@gmail.com;
+ Số điện thoại: 0912.575.244;
+ Nhiệm vụ được đảm nhiệm: Phụ trách đào tạo Quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn, nề nếp dạy học - đào tạo.